HOME NURSE 2020-05-25T21:45:41+00:00
ข่าวสารและกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

มกราคม 16th, 2020|

มกราคม 16th, 2020|

มกราคม 8th, 2020|

อ่านข่าวย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา


อ่านข่าวรับสมัครงานย้อนหลัง
แบบสำรวจความต้องการการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
อ่านประกาศย้อนหลัง
สารจากคณบดีฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คำกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ในนามของคณบดี และคณาจารย์ทุกคนของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์ด้วยความยินดียิ่ง และขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของนักศึกษาทุกคนที่ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งในชีวิตของนักศึกษาทุกคนเพราะต่อแต่นี้ไปจนครบ 4 ปี นักศึกษาจะได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เรียกว่า "การพยาบาลและการผดุงครรภ์"ที่ทุกคนได้เลือกแล้ว

อ่านสารจากคณบดีฯ เพิ่มเติม

หน่วยงานอื่น