Loading...
Home 2018-08-14T04:43:11+00:00

สานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

August 14th, 2018|0 Comments

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พานักศึกษารุ่น 1 ของวิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

May 26th, 2018|0 Comments

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

March 24th, 2018|0 Comments

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงามรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ในนามของคณบดี และคณาจารย์ทุกคนของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขอตอนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่คณะพยาบาลศาสาตร์ด้วยความยินดียิ่ง