ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4 กรกฎาคม 2565

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

By | 2022-07-04T14:37:01+00:00 กรกฎาคม 4th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ ศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการ ศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ได้รับการต้อนรับจากรองศาสตราจารย์ [...]

By | 2022-06-28T14:50:50+00:00 มิถุนายน 28th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Academic Editor

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น [...]

By | 2022-06-23T14:58:22+00:00 มิถุนายน 23rd, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนต้นฉบับงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ”

     คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ [...]

By | 2022-06-23T14:28:45+00:00 มิถุนายน 23rd, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการวิจัย “พัฒนาแนวทางป้องกันการทำแท้งผิดกฎหมาย และภาวะแทรกซ้อนของวัยรุ่น”

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

By | 2022-06-17T15:03:35+00:00 มิถุนายน 17th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปี 2565

     โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปี 2565     [...]

By | 2022-06-07T09:27:41+00:00 มิถุนายน 7th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

By | 2022-06-02T08:11:24+00:00 มิถุนายน 2nd, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

พิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

         วันที่ 1 มิถุนายน 2565 [...]

By | 2022-06-01T14:27:00+00:00 มิถุนายน 1st, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในโอกาสได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ประเภทบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในโอกาสได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ประเภทบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” [...]

By | 2022-06-01T13:46:41+00:00 มิถุนายน 1st, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

“ดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคเรื้อรัง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

     คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบริการสุขภาพเพื่อประชาชน “ดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคเรื้อรัง” เฉลิมพระเกียรติ [...]