โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปี 2565

     โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปี 2565

     วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

     การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การวางแผนการจัดรายวิชา การจัดอาจารย์ผู้สอน การจัดห้องฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล รวมถึง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ระหว่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)

By | 2022-06-07T09:27:41+00:00 มิถุนายน 7th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments