โครงการวิจัย “พัฒนาแนวทางป้องกันการทำแท้งผิดกฎหมาย และภาวะแทรกซ้อนของวัยรุ่น”

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์เพื่อยกร่างโครงการวิจัย เรื่อง “พัฒนาแนวทางป้องกันการทำแท้งผิดกฎหมาย และภาวะแทรกซ้อนของวัยรุ่น” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โครงการวิจัยนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการวิจัยและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) บรรยายพิเศษ เรื่องมุมมองด้านกฎหมายต่อการทำแท้ง
2) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก อดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (กรรมการแพทยสภา) บรรยายพิเศษ เรื่องมุมมองด้านบุคลากรทางการแพทย์ต่อการทำแท้งผิดกฏหมาย
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างรูปแบบการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การทำแท้งผิดกฎหมายในกลุ่มวัยรุ่น ของเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 145 คน ประกอบด้วย 15 องค์กร 28 สถาบัน ดังนี้
1) กรรมการแพทยสภา
2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนิติกร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
3) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
4) นักวิชาการจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
5) ศูนย์เยาวชนเขตหลักสี่
6) นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเขตหลักสี่
7) ประธานชุมชน ของเขตหลักสี่ จำนวน 77 ชุมชน
8) สูติแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล จาก รร.พยาบาลเขตหลักสี่และพื้นที่ ใกล้เคียงจำนวน 5 โรงพยาบาล
9) ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10) ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร/ครู/อาจารย์ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เขตหลักสี่ จำนวน 10 สถาบัน
11) ผู้แทนจากผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาล ทุ่งสองห้องเขตหลักสี่
12) ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล
13) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
14) สมาคมส่งเสริมสตรีแห่งประเทศไทย (บ้านพักฉุกเฉิน)
15) เยาวชนวัยรุ่นช่วงอายุ 13-19 ปี มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
By | 2022-06-17T15:03:35+00:00 มิถุนายน 17th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments