อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนต้นฉบับงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ”

     คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2565 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนต้นฉบับงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ให้สามารถพัฒนาต้นฉบับงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ เป็นที่ยอมรับ ได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้

     กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา บรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรม
     กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ หลักการและขั้นตอนการเขียน Manuscript เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จากนั้นเป็นการนำเสนอต้นฉบับงานวิจัยของอาจารย์ โดยท่านวิทยากรได้วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง Manuscript เพื่อเป็นแนวทางในการปรับแก้ไขให้ได้ผลงานเพื่อตีพิมพ์ที่มีคุณภาพต่อไป

     ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีการนำเสนอร่าง Manuscript จำนวน 20 เรื่อง ซึ่งเกิดจากงานวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 12 เรื่อง และจากแหล่งทุนภายใน จำนวน 8 เรื่อง

By | 2022-06-23T14:28:45+00:00 มิถุนายน 23rd, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments