“First step ก้าวแรกที่มั่นใจ เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง ”พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2

     “First step ก้าวแรกที่มั่นใจ เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง ”พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2
วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 ภายใต้แนวคิด “First step ก้าวแรกที่มั่นใจ เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง ” โดยมี รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง BB 202 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
​     หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ฯ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยกำหนดแผนการศึกษาแบ่งเป็นรายวิชาภาคทฤษฎีจำนวน 18 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ 12 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกจำนวน 2 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้มีความรู้ความเข้าใจผู้สูงอายุในทุกมิติ มีทักษะการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานในสถานพยาบาล ที่บ้าน และในชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัวต่อไป
     การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการศึกษา การบริการ สวัสดิการนักศึกษา โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมให้ข้อมูล และตอบคำถามนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 40 คน
By | 2022-09-08T14:51:46+00:00 กันยายน 8th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments