กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “เรียนอย่างไร..ให้มีความสุข”

     วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลับจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “เรียนอย่างไร..ให้มีความสุข” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
     โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
จากนั้นเป็นกิจกรรมแนะนำการใช้ชีวิตใหม่ ในคณะพยาบาลศาสตร์ และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาใหม่ ให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน สามารถปรับตัวในระดับการเรียนระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุขในปีการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับนักศึกษาใหม่ จำนวน 216 คน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 จำนวน 82 คน
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2 จำนวน 114 คน
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) จำนวน 20 คน
     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล คือ WISH “รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข” และมีเป้าหมายในการผลิตพยาบาลที่มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพ ที่มีความรู้รอบ มีจิต
By | 2022-09-08T14:50:42+00:00 กันยายน 8th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments