สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงาน Open House พยาบาลทั่วประเทศ : Nursing Expo 2022

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ กฤษดา ทองทับ และอาจารย์ วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก พร้อมด้วยผู้แทนสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมงาน Open House พยาบาลทั่วประเทศ : Nursing Expo 2022 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
โครงการ Open House พยาบาลทั่วประเทศ : Nursing Expo 2022 จัดขึ้นโดยชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนว และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสายการพยาบาลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงเพิ่มโอกาสในการรับทราบข้อมูลและสามารถตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเครือข่าย ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศไทย ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน
โดยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมออกบู๊ธประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสร้างเครือข่ายกับนิสิตนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันอื่นๆ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ความสนใจในการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นอย่างมาก

By | 2022-11-07T10:28:48+00:00 พฤศจิกายน 7th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments