การสร้างผู้ประกอบการสำหรับผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรม “การนำเสนอผลงานการสร้างผู้ประกอบการสำหรับผู้สูงอายุ” โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ธุรกิจสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2464)

     การสร้างผู้ประกอบการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นแนวคิดทางธุรกิจที่ครอบคลุมผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง คงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้นำเสนอธุรกิจสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งหมด 12 โครงการ ธุรกิจแต่ละประเภทเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การวางแผนทางการเงิน การจัดการด้านการท่องเที่ยว และการบริหารธุรกิจที่พักผู้สูงอายุ สถานที่ช่วยเหลือในการดำรงชีวิต สถานบริบาลและการดูแลสุขภาพที่บ้าน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณให้มีสุขภาพที่ดี ชะลอความเสื่อมถอย ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพมากขึ้น

By | 2022-11-21T15:49:15+00:00 พฤศจิกายน 21st, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments