Simulation Faculty Development

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้ในศาสตร์การพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

     ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนั้น ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย ตอบโจทย์สำหรับผู้เรียน การนี้ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ณิชาโชติสฤษฎ์ 2) อาจารย์ วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก 3) อาจารย์ทรงวุฒิ สังข์บุญ และ 4) คุณวิลาวัณย์ ทับปัญญา เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในหัวข้อ “Simulation Faculty Development” ณ Sengkang General Hospital ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จัดโดยบริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริงทางการพยาบาล เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

By | 2022-11-21T15:58:14+00:00 พฤศจิกายน 21st, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments