โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการให้บริการแก่สังคม โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเคหะท่าทรายและชุมชนการเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่” โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
     การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในชุมชนเคหะท่าทรายและชุมชนการเคหะทุ่งสองห้อง กิจกรรมประกอบด้วย การคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้ความรู้ด้านสมองเสื่อมและเล่นเกมกระตุ้นความจำ การออกกำลังกายด้วยการรำวงคองก้ กิจกรรมต่างๆนักศึกษาได้นำองค์ความรู้และประยุกต์ใช้งานวิจัยนำมาสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีการประกวดชุดแต่งกายสวยงามของผู้สูงอายุและกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงทำมือ
     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ได้รับความรู้เพิ่มเติม มีความสุข สนุกสนาน รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง และได้ขอบคุณโครงการที่ดีจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์