อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ กำลังพล และประชาชน ในกองสรรพาวุธเบาที่ 1

     คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำคณาจารย์และบุคลากรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ กำลังพล และประชาชน ในกองสรรพาวุธเบาที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำคณาจารย์และบุคลากรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ กำลังพล และประชาชนจำนวน 91 คน ในกองสรรพาวุธเบาที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก พันตรี โสฬส สุวรรอาชา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ รับผิดชอบโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร ประภา ยุทธไตร และ รองศาตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์. รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการนำ คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ จัดฐานการฝึกปฏิบัติการอย่างเข้มข้น จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการนวดหัวใจผู้ใหญ่ กดหัวใจเด็ก ช่วยเหลือเมื่อมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ และการใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ มีการตรวจสอบ สมรรถนะของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะอย่างแท้จริง สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติช่วยเหลือ ประชาชนได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาจารย์ ธเนษฐ เทียนทอง หัวหน้าทีมจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวว่า อาจารย์ในทีมทุกคน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือชีวิตขั้นสูง สามารถถ่ายทอดความรู้ สาธิต ควบคุมการปฏิบัติระหว่างการฝึกทุกขั้นตอนได้เป็นอย่างดี จ.ส.ต. ธวัชชัย บุตรเมฆ กำลังพลนายหนึ่ง ที่เข้ารับการอบรมกล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ที่ได้ลงมือปฏิบัติช่วยเหลือชีวิตตามขั้นตอน อย่างมีหลักวิชาการอย่างจริงจัง ต่อไปนี้หากเกิดเหตุการฉุกเฉิน จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือ เพราะ 4 นาทีแรก เป็น 4 นาทีทอง ที่เราสามารถช่วยชีวิตคนได้ การร่วมมือกันระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กองสรรพาวุธเบาที่ 1 เกิดขึ้นจากความสำนึกและความจงรักภักดีที่มีต่อ ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย