กีฬาสัมพันธ์สานสามัคคี “PN SPORT DAY”

   วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่น 2 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ (บัณฑิตพันธุ์ใหม่) รุ่น 2 จัดโครงการ “กีฬาสัมพันธ์สานสามัคคี PN SPORT DAY”

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

โดยมี รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ท่านผศ. ทัศนีย์วรรณ พฤษกษาเมธานันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ. ดร.ประภา ยุทธไตร รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพยาบาลหลักสูตรเฉพาะทาง และคณาจารย์ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาตลอดการแข่งขัน จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี