โครงการอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 3

     วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
     โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบทบาท สมรรถนะของพยาบาลผู้สอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ให้สามารถพัฒนาผู้เข้าฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางคลินิกในปัญหาของกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้เวลาในการอบรม 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง และการเรียนภาคปฏิบัติ 60 ชั่วโมง รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน (Blended learning ) เป็นการเรียนทั้ง on-site และ online ในรูปแบบของการบรรยาย การอภิปรายและการสัมมนา การทำงานกลุ่มในการฝึกปฏิบัติเขียนแผนการสอน การทดลองสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์จำลอง การฝึกปฏิบัติการสอนการพยาบาลเฉพาะทางในหอผู้ป่วยและการประเมินผลการเรียนรู้
By | 2023-05-08T13:50:56+00:00 พฤษภาคม 8th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments