โครงการวัคซีนเสริมสร้างพลังใจ ป้องกันภัยสุขภาพจิต

    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ภายใต้ชื่อกิจกรรม วัคซีนเสริมสร้างพลังใจ ป้องกันภัยสุขภาพจิต ณ ชุมชนทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
     การจัดกิจกรรมได้นำแนวคิดในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิต มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับประชาชนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพจิตและพลังใจที่ดีขึ้น โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมปลุกพลังใจด้วยตัวเรา 2) กิจกรรมผ่อนคลายความเครียด 3) กิจกรรมหัวใจที่ให้โอกาส 4) กิจกรรมต้นไม้แห่งความหวัง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา รายวิชา ปฏิบัติการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     เป็นการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการให้แก่สังคม และการประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนทุ่งสองห้อง 304 และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง
การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความความเข้าใจในการสร้างพลังใจให้กับตนเองมากขึ้น สามารถบอกการปฏิบัติตนในการป้องกันและการจัดการกับภาวะสุขภาพจิตได้ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมทำกิจกรรม และเสนอความต้องการให้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง