พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 5 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

     วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 5 ที่จะขึ้นฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย จำนวน 62 คน ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี ความตอนหนึ่งว่า “ ในนามของคณบดีและคณาจารย์ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับมอบหมวก และเข็มเครื่องหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันนี้ นับเป็นความก้าวหน้าของการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานที่จำเป็นและผ่านการฝึกหัดในศูนย์ส่งเสริมและสาธิตทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานแล้ว ก่อนขึ้นศึกษาภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วย นักศึกษาจะได้รับมอบหมวกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบในวิชาชีพการพยาบาล การจัดพิธีมอบหมวกถือเป็นพิธีที่สำคัญ นอกจากเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพแล้ว หมวกถือเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้สวมใส่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วย ผู้รับการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูขอให้ทุกคนตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติในการให้บริการ “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” ดังพระราชปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”
     วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการศึกษาโดยยึดมั่นในพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มุ่งมั่น “ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน” ด้วยการให้บริการที่ “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2560 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีปัญญาควบคู่กับคุณธรรม เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีแนวคิดด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีอัตลักษณ์ตาม WISH ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี
การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องเริ่มต้นฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ตั้งแต่ปีแรกๆ ภายหลังการเรียนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 ซึ่งกำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จะเริ่มขึ้นฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนเป็นต้นไป และในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย นักศึกษาต้องสวมเครื่องแบบพยาบาลพร้อมหมวกพยาบาล พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงเป็นพิธีที่สำคัญ เสมือนเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล และเป็นสัญลักษณ์ที่จะกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาได้ตระหนักอยู่เสมอถึงความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติการพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และวิชาชีพการพยาบาล พร้อมสืบทอดพระปณิธาน สมดังการเป็นพยาบาลใต้ร่มพระบารมีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์