โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2

โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
🗓️ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
📌 กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย
✅ 1) การพัฒนาสมองด้วยการเล่นบิงโก
✅ 2) การทำกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การทำพัดกระดาษสร้างสรรค์ สานกระเป๋า
✅ 3) การออกกำลังกายด้วยการรำเซิ้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
✅ 4) การประกวดร้องเพลงไมค์วันวาน
✅5) การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
📌 ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
✨✨ โครงการที่จัดขึ้น เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ ของภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รายวิชา พยญส 12803 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
By | 2024-04-09T09:46:22+00:00 เมษายน 9th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments