“หลอมรวมดวงใจศิษย์ น้อมกตเวทิตาบูชาพระคุณครู” เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

         วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563: คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 “หลอมรวมดวงใจศิษย์ น้อมกตเวทิตาบูชาพระคุณครู” ณ ห้องประชุม CAT Auditorium อาคาร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานมอบโอวาทและให้พรแก่นักศึกษาทุกระดับชั้น พร้อมด้วยรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา ยุทธไตร รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธี โดยภายในพิธีมีตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1-4 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เชิญพานไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพนอบน้อมต่อครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ จากนั้นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นจำนวน 18 คน นักศึกษาผู้มีจิตอาสาจำนวน 30 คน และนักศึกษาที่ชนะการประกวดการแต่งบทสรรเสริญพระคุณครู เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน ในการนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้ให้โอวาทมีใจความว่า “คณาจารย์ทุกคนรู้สึกภูมิใจและซาบซึ้งใจที่นักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครูครั้งนี้ อาชีพของครูนั้นเปรียบเหมือนกับเรือจ้าง ที่มีหน้าที่ส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่งฝันหรือฝั่งแห่งความสำเร็จและตัวนักศึกษาก็ควรทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่มีใจที่รักและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ปฏิบัติ ดังคำกล่าวที่ว่า ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่นั่นย่อมมีหนทางเสมอสิ่งที่สำคัญอีกประการคือ นักศึกษาต้องมีความดีงามเป็นเครื่องเตือนสติเพื่อความสุขของตนเองและสังคม และขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับรางวัลยกย่องทุกคน ในนามของคณาจารย์ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญา มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิชาความรู้ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป”
การไหว้ครู ถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของไทย แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความเจริญก้าวหน้า หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนจะมีแพร่หลายแล้วก็ตาม คนไทยยังคงให้ความสําคัญต่อครู อาจารย์ ด้วยเหตุผลที่ว่าความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคล เป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใดๆ ได้ ครูจึงเป็นผู้ให้ความรู้ ความคิด สติปัญญาสู่ทางสว่างให้กับศิษย์ประเพณีการไหว้ครูจึงสืบทอดต่อกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ถ่ายทอดวิชาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความนอบน้อม ต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ และร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

By | 2020-09-21T12:43:41+00:00 กันยายน 18th, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments