โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล”วันที่ 12 และ วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

     “พัฒนาการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล”เมื่อวันที่ 12 และ วันที่ 19 กันยายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

       คณะพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับค่านิยมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมุ่งผลิตนักศึกษาให้เป็นพยาบาลที่มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพ โดยกำหนดอัตลักษณ์ คือ WISH
W Wisdom รอบรู้
I Innovation พัฒนา
S Social Accountability จิตอาสา และ
H Happiness นำพาความสุข
การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีรูปแบบและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ตลอดจนถึงสิ่งเกื้อหนุนในการพัฒนา เพื่อให้การดำเนินการเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

By | 2020-09-21T12:43:53+00:00 กันยายน 21st, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments