โครงการสนับสนุนการพัฒนาตำรา เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำรา / หนังสือ อย่างมืออาชีพ”

          โครงการสนับสนุนการพัฒนาตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำรา / หนังสือ อย่างมืออาชีพ” โดยจัดขึ้นเป็นจำนวน 4 วัน ดังนี้
1. วันที่ 26 สิงหาคม 2563
2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
3. วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
4. วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
           คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้สอนในวิชาต่าง ๆ ได้เขียนเอกสารประกอบการสอนในหัวข้อต่าง ๆตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน คณะฯจึงจัดทำโครงการฯให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนให้เป็นตำรา คู่มือหรือหนังสือที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป
          โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ หลักการในการเขียนตำรา คู่มือหรือหนังสือที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตตำรา คู่มือหรือหนังสือที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการได้

By | 2020-09-30T11:22:30+00:00 กันยายน 30th, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments