เปิด “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ดูแลสุขภาพคนกรุงในชุมชนหลักสี่ และบริเวณใกล้เคียง

       คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ดูแลสุขภาพคนกรุงในชุมชนหลักสี่ และบริเวณใกล้เคียง ให้เข้าถึงบริการสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยง-ความแออัดในโรงพยาบาล เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น.
        เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพชุมชน เขตหลักสี่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพชุมชน พร้อมรับมอบป้าย “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” จากผู้แทน สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 53 และผู้แทนประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ เข้าร่วมงาน
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา เรื่อง “บ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง” จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุดมศึกษา เป็นโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566 นั้น โครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน” เป็นโครงการย่อยหนึ่งในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเขตหลักสี่ ให้เป็นชุมชนสุขภาพต้นแบบในเขตสังคมเมือง
สำหรับโครงการวิจัย บ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง มีโครงการย่อย 5 โครงการ ได้แก่ 1.สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัยเน้นการพัฒนาสมองกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 2.สำหรับวัยรุ่นเน้นที่การป้องกันการตั้งครรภ์และการเกิดภาวะซึมเศร้า 3. สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุเน้นเรื่องการป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4.ในกลุ่มผู้สูงอายุเน้นการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเปราะบาง 5. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพภายในชุมชน เขตหลักสี่
        โดยทางศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอการตั้ง “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อนุญาตให้คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้พื้นที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นอาคารชั้นเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณหอพักพยาบาลป้านิด เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน (Learning Center) และทำหน้าที่เป็นคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับให้อาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้บริการสุขภาพ ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีเป้าหมายให้คลินิกนี้เป็นสถานที่ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการให้บริการสุขภาพ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียงที่บ้าน ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชนนี้จะเป็นพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน แบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education : IPE ) แก่นักศึกษาทุกคณะวิชาในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกด้วย
        การจัดตั้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ได้กำหนดนโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพิ่มความสะดวกการเข้าถึงบริการสุขภาพในชุมชน อาทิ การให้ผู้ป่วยรับยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำ รวมถึงการจัดตั้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในชุมชน เพื่อเป็นหน่วยให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนด้วย และคลินิกที่การจัดตั้งมีความพร้อมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สปสช. และสภาวิชาชีพกำหนดจะได้รับการขึ้นทะเบียนและทำสัญญาเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ยุพดี ศิริสินสุขรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกียรติมามอบป้าย “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” เพื่อแสดงถึงการเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
        สำหรับชั่วโมงการบริการ คลินิกจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และคลินิกยังได้รับมอบหมายให้ดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่รอบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยกับเครือข่ายที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตหลักสี่ พร้อมทั้งจะดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education : IPE ) แก่นักศึกษาทุกคณะ ของวิยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเห็นควรเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน เขตหลักสี่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน ตั้งอยู่ที่ หน้าหอพักปานิด (ครัวอิงอรเก่า) ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร