ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

        คุณปริศนา ชูช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
        และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปัญจภรณ์ ยะเกษมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา/อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับคณะพยาบาลศาสตร์
By | 2021-10-06T14:44:09+00:00 ตุลาคม 6th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments