ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 3.0 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับเกียรติจาก ผศ. สพ.ญ. ดร.อรสิริ ชื่นทรวง (ประธานกรรมการ) จาก คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง (กรรมการ) จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 3.0 ปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ชื่นชมผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้ง มีศูนย์ให้คำปรึกษาที่สนับสนุนทำให้นักศึกษามีสุขจิตที่ดีในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

By | 2021-10-06T14:57:28+00:00 ตุลาคม 6th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments