คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

               คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ (ประธานกรรมการ) อาจารย์ชุติกาญจน์ หฤทัย (กรรมการ) และ อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (กรรมการและเลขานุการ) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
               ปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้นำเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรสู่มาตรฐานสากลและเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ชื่นชมการดำเนินงานของคณะฯ ที่มีความมุ่งมั่นอย่างมากและสามารถนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ได้ในระดับพื้นฐานทุกหมวดทั้งที่เป็นปีแรกของการนำเกณฑ์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งสะท้อนผ่านการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร การนำองค์กร มีการนำเสียงของลูกค้ามาเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำรูปแบบบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ และถึงแม้ว่าคณะฯได้การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา จากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) มาสู่ EdPEx คณะฯ ก็สามารถปรับตัวอย่างได้อย่างดี

By | 2021-11-05T10:52:13+00:00 พฤศจิกายน 5th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments