ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 2021-12-20T14:59:04+00:00
ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์รองคณบดีรศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ประภา ยุทธไตร
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาผู้ช่วยคณบดีอาจารย์กฤษดา ทองทับ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.ปัญจภรณ์ อู่รัตนมณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหัวหน้าภาควิชารศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ประภา ยุทธไตร
หน้าหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์

อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

รศ.สมพร สุนทราภา
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.ดร.นันทวัน สุวรรณรูป
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลชุมชน