Loading...
คลังความรู้จากโครงการวิจัย 2022-05-17T18:36:57+00:00
1705, 2022

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่อาศัยในแฟลตเคหะชุมชน

By | พฤษภาคม 17th, 2022|Categories: KM ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย|0 Comments

1705, 2022

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในเขต กรุงเทพมหานคร

By | พฤษภาคม 17th, 2022|Categories: KM ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย|0 Comments