แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ 2020-06-19T13:40:58+00:00
แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาโดยเน้นสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาลในระดับสากล ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย ความเป็นผู้นำ และความเป็นมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยนวัตกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพในระดับชาติและสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเลิศด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการเรียนการสอน และการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการองค์กรที่ยั่งยืน