อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 2022-01-10T13:02:15+00:00
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์
หัวหน้าภาควิชาฯ


อาจารย์ ดร.ปัญจภรณ์ ยะเกษม
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์มาณี น้าคณาคุปต์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์คชารัตน์ ปรีชล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ ดร.ศุภามณ จันทร์สกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์นรินทร์ทพย์ อนันตกุลนธี
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษา)

อาจารย์ธิติพร สุวรรณอำภา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์พิไลวรรณ ใจชื้น
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์มยุรัตน์ รักเกียรติ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์กฤติกา ธรรมรัตนกูล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์สาวิกา ใจบริสุทธิกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์กรองแก้ว มีนวล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ ดร.บุญส่ง สุประดิษฐ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นรองศาสตราจารย์สมพร สุนทราภา
หัวหน้าภาควิชาฯ

อาจารย์วรรณา จำปาทิพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ปณิอาภา สะอาด
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์หทัยชนก นิติกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ภัทรวลัย เมืองทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ศุภกัญญา ชูจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ขวัญฤทัย เสมพูน
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์นริศรา วิสุงเร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ธัญวรรณ คุตมาสูนย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์เยาวเรศ บุญเล่อร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์จิราภรณ์ แสงพารา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
หัวหน้าภาควิชาฯ

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


น.อ.หญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์สุขฤทัย ฉิมชาติ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เรือเอกหญิง ชุติมา ทองวชิระ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์ปรีดา เรืองทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์แสงระวี แทนทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์อรชร บุติพันดา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์อุษา เข็มทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์เอกรัฐ ทองเต็ม
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์คณิตราพร ประกอบกิจ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)


อาจารย์ณัฏฐ์ณรัณ แคล่วคล่อง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ฐิตานันท์ จิรชัชวาลวิทย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์นิษา ถนัดค้า
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ไพรินทร์ ณิชาโชติสฤษฏ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กรกันยา เพ็งผลา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ชุลีกร ปัญญา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ศิริพรรณ นาคน้อย
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เอกชัย ฝาใต้
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์กฤษฎา สวมชัยภูมิ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์ศศิธร โตมอญ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ธันยนันท์ พุฒิวัฒนธราดล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ทรงวุฒิ สังข์บุญ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ธนกฤต เจียมจิตวิบูลย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชผศ.ดร.ประภา ยุทธไตร
หัวหน้าภาควิชาฯ

รศ.ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กฤษดา ทองทับ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ณัฐนาฏ เร้าเสถียร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา พิมพการ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์วิไลลักษณ์ สาคะรัง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์ณัฐพล อินต๊ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์สุภาพร ปทุมานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์หทัยชนก เผ่าวิริยะ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์วิภาพร สร้อยแสง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ ดร.พุทธวรรณ ชูเชิด
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
ภาควิชาการพยาบาลชุมชนผศ.ดร.นันทวัน สุวรรณรูป
หัวหน้าภาควิชาฯ

ผศ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์สกาวรัตน์ ภู่ศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ฐิติมา ปิยะธนพงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์ศรัญญา วงศ์กำปั่น
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กนกวรรณ ไชยลาภ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ประเสริฐ คำอ้าย
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)


อาจารย์วานิช สุขสถาน
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)


อาจารย์ธเนษฐ เทียนทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์มัตติกา ใจจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เอกลักษณ์ ฟักสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กัญชรีย์ พัฒนา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์อนงค์นุช สารจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์นริศรา ศรีโพธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์จันสุดา ทวีชัยทรัพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์รัชนีภรณ์ ณ ถลาง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
ภาควิชาการพยาบาลรากฐานอาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
หัวหน้าภาควิชาฯ

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
หัวหน้าศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล

อาจารย์จิรดา แก้วชูชื่น
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ชาญฤทธิ ค้าขาย
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


ผศ.ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ปรมัตถ์ กิจจานุกิจวัฒนา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ธเนศ สินเชาว์ทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


ผศ.อรุณรัตน์ เทพนา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ศุภิสรา เถาะสุวรรณ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปสพ.ญ.ดร.อโนรัตร เจนวิถีสุข
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.อิศรา ผิวชัย
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.เกวลี สืบญาติ
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.ปวิตรา อวยจินดา
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.เตือนใจ ขุนรักษ์
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป