อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 2020-09-23T08:53:43+00:00
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์
หัวหน้าภาควิชาฯ


อาจารย์ ดร.ปัญจภรณ์ ยะเกษม
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์มาณี น้าคณาคุปต์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์นรินทร์ทพย์ อนันตกุลนธี
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ธิติพร สุวรรณอำภา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์พิไลวรรณ ใจชื้น
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์มยุรัตน์ รักเกียรติ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์สาวิกา ใจบริสุทธิกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นรองศาสตราจารย์สมพร สุนทราภา
หัวหน้าภาควิชาฯ

อาจารย์วรรณา จำปาทิพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ปณิอาภา สะอาด
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์หทัยชนก นิติกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ภัทรวลัย เมืองทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ขวัญฤทัย เสมพูน
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์นริศรา วิสุงเร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์เยาวเรศ บุญเล่อร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์จิราภรณ์ แสงพารา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
หัวหน้าภาควิชาฯ

อาจารย์ ดร. สุชาดา เรืองรัตนอัมพร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เรือเอกหญิง ชุติมา ทองวชิระ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ปรีดา เรืองทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์ณัฏฐ์ณรัณ แคล่วคล่อง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์อุษา เข็มทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์แสงระวี แทนทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์ศิริวรรณ สุริยวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์สุขฤทัย ฉิมชาติ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์อรชร บุติพันดา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ ดร.รภัทภร เพชรสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


รศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เอกรัฐ ทองเต็ม
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กนกวรรณ สว่างศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์นิษา ถนัดค้า
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์คณิตราพร ประกอบกิจ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


น.อ.หญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชผศ.ดร.ประภา ยุทธไตร
หัวหน้าภาควิชาฯ

รศ.ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กฤษดา ทองทับ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ณัฐนาฏ เร้าเสถียร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา พิมพการ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์วิไลลักษณ์ สาคะรัง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์ณัฐพล อินต๊ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์สุภาพร ปทุมานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์หทัยชนก เผ่าวิริยะ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
ภาควิชาการพยาบาลชุมชนผศ.ดร.นันทวัน สุวรรณรูป
หัวหน้าภาควิชาฯ

ผศ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์สกาวรัตน์ ภู่ศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ฐิติมา ปิยะธนพงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ศรัญญา วงศ์กำปั่น
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กนกวรรณ ไชยลาภ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ประเสริฐ คำอ้าย
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)


อาจารย์วานิช สุขสถาน
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)


อาจารย์ธเนษฐ เทียนทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์มัตติกา ใจจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เอกลักษณ์ ฟักสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กัญชรีย์ พัฒนา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์อนงค์นุช สารจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์นริศรา ศรีโพธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
ภาควิชาการพยาบาลรากฐานอาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
หัวหน้าภาควิชาฯ

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์จิรดา แก้วชูชื่น
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)

ผศ.ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล
หัวหน้าศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล

อาจารย์ปรมัตถ์ กิจจานุกิจวัฒนา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


ผศ.อรุณรัตน์ เทพนา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ