บุคลากรสายสนับสนุน 2022-11-02T15:09:31+00:00
บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวปริศนา ชูช่วย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปวีณา ดวงเงิน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวสินาพร ธนาเวศ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (งานกิจการนักศึกษา)

นางสาวทัดดาว แนบเนียน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

นายถิรพิทย์ ราชิวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสราวุธ ประสานทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวภีรนันท์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

นางสาวเกษรินทร์ ป้อมเอี่ยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวตรงกมล เสงี่ยมพงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ

นางสาวนภาภรณ์ ดีสูงเนิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ

นางสาววิลาวัณย์ ทับปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์เสริมศึกษาฯ)

นางสาวสุชาดา รูปานนท์
ตำแหน่ง นักกิจการนักศึกษา

นางสาวเฟื่องฟ้า จารย์ลี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวปฤษฎา สฤษเนตร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์เสริมศึกษาฯ)

นางสาวเก็จจรัส มีมุ่งธรรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศาสตรา  ชนะสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (HR)

นางสาวปรียาภรณ์ ดีเส็ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การศึกษา

นางสาวบุษยา โพธิ์คำตา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวกัลยกรณ์ วรคุณพิเศษ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การศึกษา

นายณัฐวุฒิ แถมเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลวิจัย