ข่าวสารและกิจกรรม 2019-03-26T23:07:22+00:00
ข่าวสารและกิจกรรม
407, 2022

พิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4 กรกฎาคม 2565

By | กรกฎาคม 4th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

2806, 2022

โครงการ ศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

By | มิถุนายน 28th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ ศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ได้รับการต้อนรับจากรองศาสตราจารย์ [...]

2306, 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Academic Editor

By | มิถุนายน 23rd, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น [...]

2306, 2022

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนต้นฉบับงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ”

By | มิถุนายน 23rd, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ [...]

1706, 2022

โครงการวิจัย “พัฒนาแนวทางป้องกันการทำแท้งผิดกฎหมาย และภาวะแทรกซ้อนของวัยรุ่น”

By | มิถุนายน 17th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

706, 2022

โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปี 2565

By | มิถุนายน 7th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปี 2565     [...]

206, 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาชุมชน

By | มิถุนายน 2nd, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

106, 2022

พิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

By | มิถุนายน 1st, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

         วันที่ 1 มิถุนายน 2565 [...]

106, 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในโอกาสได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ประเภทบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”

By | มิถุนายน 1st, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในโอกาสได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ประเภทบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” [...]

3105, 2022

“ดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคเรื้อรัง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

By | พฤษภาคม 31st, 2022|Categories: กิจกรรมงานบริการวิชาการ, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบริการสุขภาพเพื่อประชาชน “ดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคเรื้อรัง” เฉลิมพระเกียรติ [...]

2805, 2022

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 4

By | พฤษภาคม 28th, 2022|Categories: กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ [...]

2005, 2022

คณะทำงานตรวจเยี่ยม และประเมินสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 20th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับการตรวจประเมินรับรองสถาบันการศึกษาสภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์     [...]

1905, 2022

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 4 (PC Nurse’s Camp #4)

By | พฤษภาคม 19th, 2022|Categories: กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 4 [...]

1905, 2022

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพการพยาบาล (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)

By | พฤษภาคม 19th, 2022|Categories: กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีปณิธาน คือ มุ่งมั่นผลิตพยาบาลที่มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพที่มีความรู้รอบ [...]

1205, 2022

พิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่4 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 12th, 2022|Categories: กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

1204, 2022

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่…ร้อยดวงใจพยาบาล

By | เมษายน 12th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ใหญ่...ร้อยดวงใจพยาบาล      วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 [...]

1204, 2022

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รับมอบผลิตภัณฑ์สบู่ Madame Heng

By | เมษายน 12th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ [...]

2103, 2022

โครงการเยี่ยมผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ในชุมชนพื้นที่เขตหลักสี่ ณ ชุมชนร่วมพัฒนา และ ซอยงามวงศ์วาน 43

By | มีนาคม 21st, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

       คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการเยี่ยมผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ในชุมชนพื้นที่เขตหลักสี่ ณ [...]

2802, 2022

การอบรมฝึกอบรมระยะสั้นการสอนภาคปฏิบัติสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4

By | กุมภาพันธ์ 28th, 2022|Categories: กิจกรรมงานบริการวิชาการ, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

      เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ [...]

1802, 2022

โครงการสร้างความสุขในการเรียนรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น

By | กุมภาพันธ์ 18th, 2022|Categories: กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ [...]

502, 2022

ประสานความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติโรงพยาบาลตำรวจ

By | กุมภาพันธ์ 5th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.ประภา [...]

2401, 2022

กรรมการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

By | มกราคม 24th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

กรรมการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันจันทร์ที่24 มกราคม 2565 โดยมี [...]

1401, 2022

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓ จำนวน ๖๒ คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ ๑

By | มกราคม 14th, 2022|Categories: กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ ๑ [...]

1401, 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 “น้อมจิตวันทา ร่วมบูชาพระคุณครู ”

By | มกราคม 14th, 2022|Categories: กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

         คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู [...]

2212, 2021

พยาบาลอาสามาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนฟรี

By | ธันวาคม 22nd, 2021|Categories: กิจกรรมงานบริการวิชาการ, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ [...]