ข่าวสารและกิจกรรม 2019-03-26T23:07:22+00:00
ข่าวสารและกิจกรรม
612, 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

By | ธันวาคม 6th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง [...]

2911, 2022

Open House : เปิดบ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

By | พฤศจิกายน 29th, 2022|Categories: กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

​      [...]

2411, 2022

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ กำลังพล และประชาชน ในกองสรรพาวุธเบาที่ 1

By | พฤศจิกายน 24th, 2022|Categories: การบริการวิชาการแก่สังคม, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำคณาจารย์และบุคลากรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ กำลังพล และประชาชน [...]

2411, 2022

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

By | พฤศจิกายน 24th, 2022|Categories: การบริการวิชาการแก่สังคม, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการให้บริการแก่สังคม โดยเมื่อวันที่ 8 [...]

2111, 2022

Simulation Faculty Development

By | พฤศจิกายน 21st, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้ในศาสตร์การพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล [...]

2111, 2022

การสร้างผู้ประกอบการสำหรับผู้สูงอายุ

By | พฤศจิกายน 21st, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ [...]

1011, 2022

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

By | พฤศจิกายน 10th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

711, 2022

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงาน Open House พยาบาลทั่วประเทศ : Nursing Expo 2022

By | พฤศจิกายน 7th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ กฤษดา ทองทับ [...]

111, 2022

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน “เคหะทุ่งสองห้อง 321 สร้างพลังใจพ้นภัยความเครียด”

By | พฤศจิกายน 1st, 2022|Categories: การบริการวิชาการแก่สังคม, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช [...]

2010, 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

By | ตุลาคม 20th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ [...]

510, 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 1

By | ตุลาคม 5th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

   คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต [...]

510, 2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนงานประจำปีที่มุ่งเน้นการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ”

By | ตุลาคม 5th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง [...]

510, 2022

โครงการเรียนรู้ภาษานำสู่โลกกว้าง

By | ตุลาคม 5th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ [...]

2909, 2022

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

By | กันยายน 29th, 2022|Categories: การบริการวิชาการแก่สังคม, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช [...]

2909, 2022

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี : PC Nurse Camp นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

By | กันยายน 29th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล ให้มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพที่มีความรู้รอบ มีจิตบริการ [...]

2909, 2022

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

By | กันยายน 29th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ [...]

2009, 2022

คณะพยาบาลศาสตร์รับมอบโล่รางวัลยกย่อง เชิดชู หน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมหลักของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

By | กันยายน 20th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

  วันที่ ๑๕ กันยายน [...]

2009, 2022

เริ่มแล้ว..กับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร : RoadShow 2022

By | กันยายน 20th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

เริ่มแล้ว..กับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร : RoadShow 2022 [...]

809, 2022

“First step ก้าวแรกที่มั่นใจ เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง ”พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2

By | กันยายน 8th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     “First step ก้าวแรกที่มั่นใจ เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง ”พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล [...]

809, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “เรียนอย่างไร..ให้มีความสุข”

By | กันยายน 8th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ [...]

509, 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By | กันยายน 5th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

509, 2022

จัดสัมมนาในหัวข้อ จัดระบบการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติอย่างไร ให้ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

By | กันยายน 5th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565นักศึกษาการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 40 คน [...]

109, 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 “หลอมรวงดวงใจศิษย์ น้อมกตเวทิตาบูชาครู ”

By | กันยายน 1st, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 [...]

109, 2022

โครงการอบรม “ การกู้ชีพพื้นฐานในยุคชีวิตวิถีต่อแต่นี้ไป (Basic CPR for the Next Normal) ”

By | กันยายน 1st, 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

2508, 2022

เปิดอบรม “หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 1”

By | สิงหาคม 25th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ [...]