Loading...
ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติทางการพยาบาลเสมือนจริง 2023-03-01T10:13:58+00:00

 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติทางการพยาบาลเสมือนจริงติดต่อศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติทางการพยาบาลเสมือนจริง โทร.0-2576-6700 ต่อ 8811, 8814

รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลือง

 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ LRC
 วัสดุสิ้นเปลืองและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ LRC

แบบฟอร์มเอกสาร

 ใบยืมวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา  ไฟล์.Doc

 แบบขอใช้อุปกรณ์ทางการพยาบาลสำหรับอาจารย์   ไฟล์.Doc

 การยืมอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติตามรายวิชาภาคการศึกษา.Doc

คู่มือการจัดบริการศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติทางการพยาบาลเสมือนจริง (LRC)

 ดาวน์โหลดคู่มือการจัดการ LRC

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.