Loading...
ศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล 2020-08-14T09:33:18+00:00

ศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล


ให้บริการแก่อาจารย์/ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ
1.เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีสู่ทักษะการปฏิบัติพยาบาล
2.เป็นสถานที่ในการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลอง
3.สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ

ระเบียบปฏิบัติ
1.ไม่ส่งเสียงรบกวน ในขณะใช้ห้องปฏิบัติการ
2.ห้ามผู้ใช้บริการนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการ
3.ห้ามให้ปากกาทุกประเภทขีดเขียนลงบนหุ่นจำลอง
4.ผู้ใช้บริการตรวจเช็คหุ่น/อุปกรณ์ ก่อนใช้งาน ขณะใช้งานและหลังใช้งานทุกครั้ง ถ้าพบว่าอุปกรณ์ชำรุดต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที
5.ภายหลังการใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องทำความสะอาดและจัดเก็บหุ่น/อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมพร้อมใช้งานต่อไป และแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบ พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์
6.ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่หุ่น/อุปกรณ์ เท่ากับราคาจริง หากพิจารณา แล้วพบว่าเหตุเนื่องจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
7.ห้ามเคลื่อนย้ายหุ่น/อุปกรณ์ ออกจากห้องฝึกปฏิบัติฯ ก่อนได้รับอนุญาต
8.จองห้องฝึกปฏิบัติฯ/อุปกรณ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

แบบฟอร์มเอกสาร
 ใบยืมวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลสำหรับนักศึกษา
 แบบขอใช้อุปกรณ์สาธิตทางการพยาบาลสำหรับอาจารย์
การยืมอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติตามรายวิชาภาคการศึกษา

คู่มือการจัดบริการศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล (LRC)

 ดาวน์โหลดคู่มือการจัดการ LRC

จองห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลออนไลน์

ปฏิทินห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล