Loading...
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 2021-06-03T20:55:57+00:00
1309, 2021

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

กันยายน 13th, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศ ลิ้งค์รับสมัคร คู่มือการสมัคร

3007, 2021

เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

กรกฎาคม 30th, 2021|

ดาวโหลดประกาศ

1607, 2021

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กรกฎาคม 16th, 2021|

ดาวโหลดประกาศ

1307, 2021

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

กรกฎาคม 13th, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม Microsoft Team สำหรับสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1207, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กรกฎาคม 12th, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศ ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม Microsoft Team สำหรับสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

2306, 2021

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มิถุนายน 23rd, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ลิ้งค์รับสมัคร คู่มือการสมัคร

1106, 2021

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ ๓ (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

มิถุนายน 11th, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารแนบท้ายประกาศ

306, 2021

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ (การรับแบบ Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

มิถุนายน 3rd, 2021|

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 Download เอกสารแนบท้ายประกาศ Download

1705, 2021

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจาฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 17th, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

705, 2021

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 7th, 2021|

ประกาศรายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 เอกสารแนบท้ายประกาศ

2404, 2021

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน ให้การดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมษายน 24th, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศ ลิ้งค์รับสมัคร

2004, 2021

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

เมษายน 20th, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1803, 2021

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๓) และพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มีนาคม 18th, 2021|

ดาวโหลดรายละเอียด

203, 2021

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2564

มีนาคม 2nd, 2021|

ดาวน์โหลดรายละเอียด เอกสารแนบท้าย

1602, 2021

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2564

กุมภาพันธ์ 16th, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร

2701, 2021

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

มกราคม 27th, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

2409, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

กันยายน 24th, 2020|

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Load More Posts