Loading...
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 2021-06-03T20:55:57+00:00
2406, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๒)

มิถุนายน 24th, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ

2006, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มิถุนายน 20th, 2022|

ดาวโหลดประกาศ

2006, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

มิถุนายน 20th, 2022|

ดาวโหลดประกาศ ลิงค์รับสมัคร หนังสือรับรอง ปฏิทินการดำเนินการหลักสูตร คู่มือ

1006, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มิถุนายน 10th, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ ลิงค์รับสมัคร หนังสือรับรอง ปฏิทินการดำเนินการหลักสูตร คู่มือ [...]

706, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๓โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มิถุนายน 7th, 2022|

ดาวโหลดประกาศ

206, 2022

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มิถุนายน 2nd, 2022|

เอกสารประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย

1905, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ ๒ (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พฤษภาคม 19th, 2022|

ดาวโหลดประกาศ

1105, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Notification Re : Extended Application for Admission to Bachelor of Nursing Science (International program) For 2020 Academic Year

พฤษภาคม 11th, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ Download Link รับสมัคร

2804, 2022

ประกาศเรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมษายน 28th, 2022|

ดาวโหลดประกาศ

2704, 2022

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมษายน 27th, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ ลิงค์รับสมัคร

2104, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๒ (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมษายน 21st, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ

303, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มีนาคม 3rd, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ

1502, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเเพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ ๑ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กุมภาพันธ์ 15th, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ

1102, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กุมภาพันธ์ 11th, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ

2801, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Announcement by Faculty of Nursing Application for Admission to Bachelor of Nursing Science (International program) For 2020 Academic Year

มกราคม 28th, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ download Link รับสมัคร

2501, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ ๑ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

มกราคม 25th, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ

2101, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มกราคม 21st, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ สนใจสมัคร

1201, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่๑ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

มกราคม 12th, 2022|

ดาวน์โหลดประกาศ

1312, 2021

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ ๑ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

ธันวาคม 13th, 2021|

ดาวน์โหลดประกาศ

Load More Posts