โครงการพัฒนาตำราคณะพยาบาลศาสตร์ 2020-10-07T13:49:06+00:00

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆ ได้เขียนเอกสารประกอบการสอนในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน คณะพยาบาลฯ จึงจัดทำโครงการฯ ให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนให้เป็นตำรา คู่มือหรือหนังสือที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1.ให้อาจารย์มีความรู้ หลักการในการเขียนตำรา คู่มือหรือหนังสือที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการได้
2.ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตตำรา คู่มือหรือหนังสือที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ