โครงการพัฒนาตำราคณะพยาบาลศาสตร์ 2021-04-27T15:56:17+00:00

โครงการพัฒนาตำราคณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล

          คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆ ได้เขียนเอกสารประกอบการสอนในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน คณะพยาบาลฯ จึงจัดทำโครงการฯ ให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนให้เป็นตำรา คู่มือหรือหนังสือที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1.ให้อาจารย์มีความรู้ หลักการในการเขียนตำรา คู่มือหรือหนังสือที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการได้
2.ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตตำรา คู่มือหรือหนังสือที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ

คณะกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง                    ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ สมพร สุนทราภา                      รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ           กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา ธรรมรัตนกูล              กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.พุทธวรรณ ชูเชิด                                กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.บุญส่ง สุประดิษฐ์                               กรรมการ
7. อาจารย์กนกวรรณ ไชยลาภ                                  กรรมการ
8. อาจารย์ธเนศ สินเชาว์ทอง                                    กรรมการ
9. อาจารย์หทัยชนก นิติกุล                                       กรรมการ
10. อาจารย์ศิริวรรณ สุริยวงศ์                                   กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวภีรนันท์ ศรีสวัสดิ์                                    ผู้ช่วยเลขานุการ