Loading...
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2022-05-24T13:46:19+00:00

วันเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

กิจกรรมของคลินิก

  • เยี่ยมและให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน

ตารางการให้บริการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน      

——-เช้า   : เวลา 08.00-12.00 น.
——-บ่าย  : เวลา 13.00-16.00 น.
——-เย็น   : เวลา 16.00-20.00 น.

สาระความรู้ด้านสุขภาพ


หน่วยงานอื่น