แผนยุทธศาสตร์ บริการวิชาการ 2021-05-17T14:02:19+00:00

ยุทธศาสตร์ 5 ปี งานบริการวิชาการ (พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความเลิศด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค

เป้าประสงค์ที่ 1: เพื่อส่งเสริมให้คณะพยาบาลศาสตร์มีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ 1.1 : ส่งเสริมให้มีหน่วยงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์สามารถบูรณาการการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ / วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ 2.1 : เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายใน ภายนอก และชุมชน เพื่อบูรณาการ การให้บริการวิชาการ กับการศึกษาและการวิจัย