Loading...
ข้อปฏิบัติทั่วไป/สิทธิ์ในการยืมทรัพยากร 2021-05-24T12:28:35+00:00

ข้อปฏิบัติทั่วไป/สิทธิ์ในการยืมทรัพยากร

ข้อปฏิบัติทั่วไป

1. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
2. ไม่นำอาหาร ขนมหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
3. รักษาความสะอาด
4. รักษา ดูแล การใช้ทรัพยากรสารสนเทศไม่ให้เกิดความชำรุดหรือเสียหาย
หมายเหตุ หากพบความชำรุดเสียหายโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

เวลาเปิดปิดการให้บริการห้องสมุด

– เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
– ปิดให้บริการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

สมัครสมาชิกห้องสมุด โดยการนำบัตรประจำตัวอาจารย์ พนักงานหรือนักศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์