Loading...
เกี่ยวกับห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 2021-05-24T12:05:07+00:00

เกี่ยวกับห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

การให้บริการของห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ให้บริการแก่ อาจารย์ พนักงานและนักศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วัตถุประสงค์ของห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

1. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งด้านการศึกษาและการวิจัย
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ห้องสมุดภายในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาเปิดปิดการให้บริการห้องสมุด

– เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
– ปิดให้บริการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์