Loading...
เกี่ยวกับศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง 2022-07-15T11:25:12+00:00

เกี่ยวกับศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง
(Learning Resources and Nursing Simulation Center)ปี พ.ศ. 2559 รองศาสตราจาย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (Learning Resources and Nursing Simulation Center) เป็นที่ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ เสมือนจริงของทุกหลักสูตร และทุกคณะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปี พ.ศ. 2560-2561 ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการใช้อุปกรณ์และสถานที่บางส่วนในการตัดการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลรากฐาน

ปีพ.ศ. 2562-2563  ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล (Learning Resources Center: LRC) ชั่วคราวที่คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร CAT 2 มีหอผู้ป่วยเสมือนจริง 1 หอผู้ป่วย จำนวน 25 เตียง ศูนย์กลางการสอนสาธิตที่ทันสมัย  มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หุ่นเสมือนจริง ทั้ง Sim ผู้ใหญ่ Sim เด็ก และ Sim หญิงตั้งครรภ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนการทำคลอดทารก การตัดสายรกจริง

ปี พ.ศ.  2564 จนถึงปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เพิ่มส่วนต่อขยาย ที่อาคาร CAT 1  โดยจัดให้ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (Learning Resources and Nursing Simulation Center) ในภาควิชาการพยาบาลรากฐาน รับผิดชอบจัดสภาพหอผู้ป่วยเสมือนจริง ทั้งหมด 4 โซน คือ

  • โซน D-A เป็นห้องจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับการให้คำแนะนำและให้การบำบัดกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเป็นห้อง One way Mirror ให้นักศึกษาเฝ้าสังเกตกระบวนการให้คำปรึกษาจริงในห้อง Observe สามารถบรรจุนักศึกษษอย่างน้อย 50 คน โดยมีโทรทัศน์ในห้องสังเกตการณ์ เพื่อให้นักศึกษาสังเกตอย่างใกล้ชิด
  • โซน C-D ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้
  1. ด้านหน้าสุดของหอผู้ป่วยจัดเป็นหน่วยฉุกเฉิน สำหรับรับผู้ป่วยฉุกแน จำนวน 2 เตียง
  2. ด้านใน จัดเป็นหอผู้ป่วยเสมือนจริง ทั้งหมด 20 เตียง เพื่อใช้ในการฝีกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน  หุ่นฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคหัวใจและปอด หุ่นฝึกปฏิบัติพื้นฐานทั้งในรูปแบบของผู้ใหญ่ เด็กและอวัยวะบางส่วน มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติทักษะขั้นพื้นฐานและขั้นสูงทางการพยาบาลให้เกิดความชำนาญก่อนขึ้นปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย
  3. ห้อง Simulation Man 1 ชุด ประกอบด้วยห้อง Control ซึ่งอาจารย์จะจัดสถานการณ์จำลอง เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการพยาบาลกับหุ่ม Sim Man ตามสถานการณ์ที่จัดให้ นักศึกษาที่เหลือจะนั่งสังเกตการณ์ในห้อง Observe ที่เป็น One way mirror อย่างใกล้ชิด อาจารย์ผู้สอนสามารถบันทึกเหตุการณ์ในระหว่างการเรียนการสอนแล้วนำมา Feedback ให้กับนักศึกษาอย่างครบวงจร
  4. ห้องผ่าตัดที่จำลองให้เหมือนห้องผ่าตัดจริง นักศึกษาต้องฝึกการล้างมืออย่าง sterile และเปิด set ผ่าตัด ฝึกการเตรียมผิวหนัง การ drape ผ้า และการส่งเครื่องมือผ่าตัดให้แพทย์
  5. หอผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งจัดเป็นห้องแยกทั้งหมด 3 ห้อง เพื่อฝึกการจัดการทางคลินิก และการให้การพยาบาลในผู้ป่วยวิกฤตจริง
  6. ห้องฝึกการกู้ชีพ Basic & Advance CPR
  • โซน B-C ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้
    1. ห้อง Simulation Mom 2 ชุด ประกอบด้วยห้อง Control ซึ่งอาจารย์จะจัดสถานการณ์จำลองการคลอดทั้งปกติและผิดปกติ หุ่นสามารถร้องไห้มีน้ำตา ร้องไห้แสดงความเจ็บปวด  ปวดเบ่งได้ตามสถานการณ์เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการพยาบาลกับหุ่ม Sim Mom ตามสถานการณ์ที่จัดให้  ทั้งการช่วยเบ่งคลอด การตรวจหน้าท้อง การฟัง fetal Heart Sound การคลอด การตัดสายสะดือ และการคลอดรก เป็นต้น  นักศึกษาที่เหลือจะนั่งสังเกตการณ์ในห้อง Observe ที่เป็น One way mirror อย่างใกล้ชิด อาจารย์ผู้สอนสามารถบันทึกเหตุการณ์ในระหว่างการเรียนการสอนแล้วนำมา Feedback ให้กับนักศึกษาอย่างครบวงจร
    2. ห้องตรวจภายในสำหรับสตรีมีครรภ์ และสตรีโรคนรีเวช
    3. ห้องเฝ้าคลอด สำหรับหญิงตั้งครรภ์รอคลอดให้นักศึกษาฝึกการดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนการคลอด
    4. ห้อง Simulation Child  1 ชุด ประกอบด้วยห้อง Control ซึ่งอาจารย์จะจัดสถานการณ์จำลองการดูแลผู้ป่วยเด็กได้  เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการพยาบาลกับหุ่ม Sim Child ได้
    5. ห้องประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
    6. ห้องเด็กแรกเกิดที่ต้องใช้ Incubator และ เครื่องส่องไฟรักษาทารถตังเหลือง
    7. หอผู้ป่วยเด็กโต 1 ห้อง
    8. ห้องเรียนวิชากายภาพ อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ Anatomical Table ซึ่งเป็นโต๊ะ digital virtual high technologies นักศึกษาสามารถใช้เรียนหลายคน สามารถตัดชั้นหรือชิ้นเนื้อ และขยายรูปได้เสมือนจริง ใช้ทดแทนการเรียนวิชากายวิภาคแบบเดิมมที่ต้องใช้อาจารย์ใหญ่ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจสูง การใช้ Anatomical Table ที่นักศึกษาสามารถเห้นได้เสมือนจริง
  • โซน A-B ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้ LRC สำหรับการพยาบาลชุมชน ใช้จำลองสถานการณ์การเยี่ยมบ้าน นอกจากนี้ มีห้องตรวจผู้ป่วย 2 ห้อง สำหรับจำลองสถานการณ์การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น โดยส่งภาพออกมาในห้อง Observe และห้องเรียน นักศึกษาสามารถใช้ห้องนี้ในการทำจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนได้