Loading...
ข้อปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติ 2021-05-27T11:21:41+00:00

ระเบียบและข้อปฏิบัติ

ระเบียบปฏิบัติ

1.ไม่ส่งเสียงรบกวน ในขณะใช้ห้องปฏิบัติการ
2.ห้ามผู้ใช้บริการนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการ
3.ห้ามให้ปากกาทุกประเภทขีดเขียนลงบนหุ่นจำลอง
4.ผู้ใช้บริการตรวจเช็คหุ่น/อุปกรณ์ ก่อนใช้งาน ขณะใช้งานและหลังใช้งานทุกครั้ง ถ้าพบว่าอุปกรณ์ชำรุดต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที
5.ภายหลังการใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องทำความสะอาดและจัดเก็บหุ่น/อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมพร้อมใช้งานต่อไป และแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบ พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์
6.ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่หุ่น/อุปกรณ์ เท่ากับราคาจริง หากพิจารณา แล้วพบว่าเหตุเนื่องจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
7.ห้ามเคลื่อนย้ายหุ่น/อุปกรณ์ ออกจากห้องฝึกปฏิบัติฯ ก่อนได้รับอนุญาต
8.จองห้องฝึกปฏิบัติฯ/อุปกรณ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน