Loading...
คลินิกวิจัยวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 2023-02-09T11:00:50+00:00

บริการของคลินิกวิจัย

 • การกำหนดปัญหาการวิจัย
 • การสร้างแบบสอบถาม/เครื่องมือการวิจัย
 • การทบทวนวรรณกรรม
 • การตั้งงบประมาณการวิจัย
 • การขอทุนสนับสนุนภายใน/นอก
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
 • การออกแบบงานวิจัย
 • Manuscript
 • การเขียนโครงร่างงานวิจัย
 • การเขียนสรุปโครงการ
 • การขอจริยธรรมการวิจัย
 • สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ประสานงานประจำคลินิก

นางทัดดาว แนบเนียน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
E-mail : [email protected]