Loading...
ภาควิชาการพยาบาลชุมชน 2023-12-25T15:58:35+00:00

                 ภาควิชาการพยาบาลชุมชน มีภารกิจในการสอนและฝึกนักศึกษาพยาบาล ในระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการพยาบาลชุมชน นักศึกษาพยาบาลจะได้รับการฝึกฝน ให้สามารถทำงานด้านสาธารณสุข ในการประเมินภาวะสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชน ให้นักศึกษาพยาบาลสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดและยั่งยืนกับชุมชนที่ให้บริการ นักศึกษาพยาบาลจะได้รับการปลูกฝังให้ปฏิบัติตนในฐานะ ผู้ให้ความรู้ทางสุขภาพ ในการป้องกันการเกิดโรคและการบาดเจ็บ ผู้วิจัย ผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญการเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้ประสานงานด้านสุขภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
                 นอกจากนั้นภาควิชาการพยาบาลชุมชน ยังทำงานภายใต้กรอบแนวคิด การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ในการให้บริการวิชาการด้านการพยาบาล ในการคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นการให้บริการร่วมกับภาควิชาอื่น และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนและให้การดูแลทางการพยาบาลที่จำเป็นในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

ภาควิชาการพยาบาลชุมชนอาจารย์ประเสริฐ คำอ้าย
หัวหน้าภาควิชาฯ


ผศ.ดร.นันทวัน สุวรรณรูป
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

ผศ.ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์สกาวรัตน์ ภู่ศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ฐิติมา ปิยะธนพงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กนกวรรณ ไชยลาภ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ศรัญญา วงศ์กำปั่น
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์มัตติกา ใจจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เอกลักษณ์ ฟักสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กัญชรีย์ พัฒนา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์อนงค์นุช สารจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์นริศรา ศรีโพธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์จันสุดา สืบพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์รัชนีภรณ์ ณ ถลาง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ