Loading...
ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2021-09-15T15:43:47+00:00

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
หัวหน้าภาควิชาฯ

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


น.อ.หญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


รศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์สุขฤทัย ฉิมชาติ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เรือเอกหญิง ชุติมา ทองวชิระ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์ปรีดา เรืองทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์แสงระวี แทนทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์อรชร บุติพันดา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์อุษา เข็มทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


อาจารย์เอกรัฐ ทองเต็ม
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์คณิตราพร ประกอบกิจ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)


อาจารย์ณัฏฐ์ณรัณ แคล่วคล่อง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ฐิตานันท์ จิรชัชวาลวิทย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์นิษา ถนัดค้า
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ไพรินทร์ ณิชาโชติสฤษฏ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์กรกันยา เพ็งผลา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ชุลีกร ปัญญา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ศิริพรรณ นาคน้อย
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์เอกชัย ฝาใต้
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์กฤษฎา สวมชัยภูมิ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์ศศิธร โตมอญ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ธันยนันท์ พุฒิวัฒนธราดล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ทรงวุฒิ สังข์บุญ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์ธนกฤต เจียมจิตวิบูลย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)