Loading...
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 2021-05-26T11:16:32+00:00

              ภาควิชาการพยาบาลรากฐานเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบสอนวิชาการพยาบาลรากฐาน สารสนเทศทางการพยาบาล และการบริหารจัดการทางการพยาบาล นอกจากนี้ ยังร่วมสอนในวิชาทฤษฎีและปฏิบัติร่วมกับภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่สำคัญยังเป็นศูนย์สาธิตและเสริมทักษะสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยมีหุ่นช่วยสอนที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีศักยภาพ ให้นักศึกษาฝึกในห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้เชี่ยวชาญ มีความมั่นใจ ก่อนการพยาบาลกับผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

              ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ประกอบด้วยคณาจารย์ 3 คน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 2 คน และกำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ณ. สหราชอาณาจักร 1 คน (updated April 9, 2018).

ภาควิชาการพยาบาลรากฐานอาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
หัวหน้าภาควิชาฯ

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
หัวหน้าศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล และอาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์จิรดา แก้วชูชื่น
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)

อาจารย์ชาญฤทธิ ค้าขาย
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


ผศ.ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ปรมัตถ์ กิจจานุกิจวัฒนา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


อาจารย์ธเนศ สินเชาว์ทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ


ผศ.อรุณรัตน์ เทพนา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ศุภิสรา เถาะสุวรรณ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ