Loading...
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 2022-12-08T12:36:23+00:00

              ภาควิชาการพยาบาลรากฐานเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบสอนวิชาการพยาบาลรากฐาน สารสนเทศทางการพยาบาล และการบริหารจัดการทางการพยาบาล นอกจากนี้ ยังร่วมสอนในวิชาทฤษฎีและปฏิบัติร่วมกับภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่สำคัญยังเป็นศูนย์สาธิตและเสริมทักษะสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยมีหุ่นช่วยสอนที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีศักยภาพ ให้นักศึกษาฝึกในห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้เชี่ยวชาญ มีความมั่นใจ ก่อนการพยาบาลกับผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

              ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ประกอบด้วยคณาจารย์ 3 คน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 2 คน และกำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ณ. สหราชอาณาจักร 1 คน (updated April 9, 2018).

ภาควิชาการพยาบาลรากฐานอาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
หัวหน้าภาควิชาฯ

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
หัวหน้าศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล

อาจารย์จิรดา แก้วชูชื่น
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)

ผศ.ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ธเนศ สินเชาว์ทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)


ผศ.อรุณรัตน์ เทพนา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อฯ)

อาจารย์ศุภิสรา เถาะสุวรรณ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ