ประกาศ

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-05-09T16:34:24+00:00 พฤษภาคม 9th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดาวน์โหลดประกาศ หนังสือยินยอม

By | 2024-05-09T16:27:27+00:00 พฤษภาคม 9th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ หนังสือยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าการอบรม หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล [...]

By | 2024-04-29T09:59:53+00:00 เมษายน 22nd, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๒ (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-04-22T09:21:10+00:00 เมษายน 22nd, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-04-22T08:34:39+00:00 เมษายน 18th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-04-17T09:42:31+00:00 เมษายน 11th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒ Direct Admission)

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-04-17T09:42:27+00:00 เมษายน 11th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-04-17T09:42:21+00:00 เมษายน 10th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments