ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ Direct Admission

ดาวน์โหลด

By | 2024-04-17T09:42:08+00:00 เมษายน 9th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-04-04T11:41:02+00:00 เมษายน 3rd, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๒ (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-03-30T10:04:47+00:00 มีนาคม 29th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา และเข้าศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-03-30T10:04:55+00:00 มีนาคม 29th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ หนังสือรับรองการทำงาน link สมัคร หนังสือเชิญ [...]

By | 2024-04-01T14:32:25+00:00 มีนาคม 28th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๒ Direct Admission เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-03-29T10:51:05+00:00 มีนาคม 27th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

หนังสือยินยอม ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-03-27T09:30:12+00:00 มีนาคม 22nd, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio)

หนังสือยินยอม ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2024-03-27T09:30:17+00:00 มีนาคม 22nd, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ หนังสือรับรองต่าง ๆ

By | 2024-03-30T10:23:53+00:00 มีนาคม 4th, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดไฟล์

By | 2024-03-01T08:54:18+00:00 มีนาคม 1st, 2024|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments