ค่ายสานฝัน..ฉันอยากเป็นพยาบาล ครั้งที่ 2” โดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

    เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดโครงการ “ค่ายสานฝัน..ฉันอยากเป็นพยาบาล ครั้งที่ 2” โดยได้คัดเลือกน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ จำนวน 70 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานฝันในการเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
🔶 การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
🔷 การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าศึกษา มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล ค่ายสานฝัน..ฉันอยากเป็นพยาบาล ได้เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ ค้นหาคุณลักษณะของตนเองในการที่จะเข้าศึกษาในวิชาการพยาบาล และเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากรุ่นพี่ ในการเตรียมตัวเพื่อให้สามารถเข้ามาศึกษาในหลักสูตรได้ รวมถึงได้รู้จักกับหลักสูตรการศึกษา สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี
🌸✨ การจัดโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับผู้สนใจ ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งผู้ปกครอง ได้รู้จักวิทยาลัยพยาบาลศาตร์อัครราชกุมารีมากขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้สนใจที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีได้เตรียมความพร้อมของตนเอง เพื่อสมัครสอบคัดเลือกต่อไป
By | 2024-04-03T15:50:37+00:00 เมษายน 3rd, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments