โครงการเปิดตา เปิดใจ เปิดโลกกว้าง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3 จัดโครงการเปิดตา เปิดใจ เปิดโลกกว้าง ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ และว่าที่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ฯ ได้พบกัน โดยกิจกรรมมีสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมให้ข้อมูลที่จำเป็นกับนักศึกษาจำนวนมาก เช่นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์โรงพยาบาลมหาชัย 1 เป็นต้น การดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดี
By | 2024-04-10T12:04:52+00:00 เมษายน 9th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments