แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการวิจัยในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ทุกประเภทโครงการวิจัย-ทุกประเภททุน) 2022-03-22T08:35:42+00:00

แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการวิจัยในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(ทุกประเภทโครงการวิจัย-ทุกประเภททุน)

3. แบบฟอร์มคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน(สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)

4. แบบฟอร์มคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)