Loading...
ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2023-04-22T14:47:05+00:00

              ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการดูแลเด็กและวัยรุ่น ที่มีสุขภาพดีและเจ็บป่วย ทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยให้การพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล และมีความปลอดภัย ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีภารกิจหลักในการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การให้บริการทางวิชาการ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย

              ด้านความเชี่ยวชาญของภาควิชา: ได้แก่ การดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีและเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น

ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นรองศาสตราจารย์สมพร สุนทราภา
หัวหน้าภาควิชาฯ

อาจารย์วรรณา จำปาทิพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ปณิอาภา สะอาด
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์หทัยชนก นิติกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ภัทรวลัย เมืองทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ศุภกัญญา ชูจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์ขวัญฤทัย เสมพูน
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์นริศรา วิสุงเร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ธัญวรรณ คุตมาสูนย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์เยาวเรศ บุญเล่อร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อาจารย์จิราภรณ์ แสงพารา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ (ลาศึกษาต่อ)