ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 2024-03-19T12:05:02+00:00
ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รองคณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีรศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ประภา ยุทธไตร
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีอาจารย์กฤษดา ทองทับ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.ปัญจภรณ์ อู่รัตนมณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสำนักงานรศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ประภา ยุทธไตร
หน้าหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์

อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

รศ.สมพร สุนทราภา
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ คำอ้าย
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลชุมชน

นางสาววริศรา ม่วงช่วง
หัวหน้าสำนักงานคณบดีหัวหน้าศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาลอาจารย์ศุภิสรา เถาะสุวรรณ
หัวหน้าศูนย์เสริมศึกษาฯ